Odszkodowanie z OC. Typy szkód.

Odszkodowanie z OC. Typy szkód.

Odszkodowanie z OC. Szkoda całkowita.

Odszkodowanie z OC. W przypadku ubezpieczenia OC o szkodzie całkowitej mówimy, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego do naprawy szkody zbyt duże trudności lub koszty.

W rzeczywistości, jeśli wartość naprawy nie przekroczy ok. 100% wartości pojazdu na dzień szkody, wówczas właściciel pojazdu ma prawo zadecydować, czy szkoda ma zostać zakwalifikowana jako częściowa czy całkowita. Jeśli pojazdu nie da się naprawić lub gdy wartość naprawy przekroczy ok. 100% jego wartości na dzień szkody, wówczas ubezpieczyciel samodzielnie może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu szkody, jak całkowitej.

Wynika to z art. 363. § 1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Gdyby jednak przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, to  roszczenie poszkodowanego zawęża się do świadczenia w pieniądzu.

Odszkodowanie z OC. Jak powstaje szkoda.

Szkoda całkowita powstaje wówczas, gdy auto uległo zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo, gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. W sytuacji, gdy zaistniały przesłanki do orzeczenia w pojeździe szkody całkowitej wówczas odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalane jest metodą dyferencyjną. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem – o wartość pozostałości (wrak pojazdu).

Odszkodowanie z OC. Nieprawidłowości.

Najczęstsze nieprawidłowości wiążą się ściśle z odmawianiem pokrycia kosztów naprawy osobom poszkodowanym w sytuacji, gdy koszty te nie przekraczają wartości pojazdu według stanu sprzed wypadku. Rzecznik Ubezpieczonych także stwierdził, iż niektórzy ubezpieczyciele przyjęli model postępowania, w którym szkody kwalifikowane są jako całkowite w sytuacji, kiedy koszty naprawy nie przekraczają wartości pojazdu sprzed szkody w związku likwidacją szkody w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej.

Czytaj też: