Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki chodzą po ludziach.

Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki chodzą po ludziach.

Odszkodowania komunikacyjne. Wypadki.

Odszkodowania komunikacyjne. Do najczęściej spotykanych zdarzeń, z których należy nam się odszkodowanie należą bez wątpienia wypadki komunikacyjne. Są to głównie wypadki w ruchu lądowym, w których biorą udział pojazdy napędzane silnikami spalinowymi i elektrycznymi czyli po prostu samochody i motocykle. Rzadziej spotyka się wypadki w ruchu wodnym, a najrzadziej w ruchu powietrznym., m.in. ze względu na wyjątkowe środki bezpieczeństwa podjęte dla obsługi ruchu lotniczego i wysokie wymagania techniczne, które muszą spełniać statki powietrzne, zwane potocznie samolotami.

W związku z ilością i charakterem wypadków komunikacyjnych zagadnienie to od dawna podlega ustawowym regulacjom prawnym. Nadrzędnym aktem prawnym zawierającym przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych jest ustawa prawo o ruchu drogowym, ale nie jest to jedyny akt prawny, który dotyczy wypadków komunikacyjnych. W celu rozstrzygnięcia odpowiedzialności za spowodowanie wypadku komunikacyjnego są również ustawy: kodeks karny i kodeks wykroczeń.

Odszkodowania komunikacyjne. Ustalenie winnych.

W każdym zdarzeniu drogowym istotne jest, aby na początku ustalić podmiot odpowiedzialny do wypłaty odszkodowania komunikacyjnego. Odszkodowania komunikacyjne ma obowiązek zawsze wypłacić ubezpieczyciel OC kierowcy, który zostaje uznany winnym w danym zdarzeniu drogowym. Obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej chroni sprawcę zdarzenia przed koniecznością wypłaty odszkodowań komunikacyjnych dla osób poszkodowanych. Równocześnie takim osobom daje możliwość na rekompensatę poniesionej krzywdy, powrót do zdrowia i szansę na odszkodowanie adekwatne do poniesionej straty. Pamiętaj, że jako osoba poszkodowana w wypadku nie musisz być ubezpieczony aby ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie komunikacyjne. Wszystkie roszczenia wypłacane są przez ubezpieczyciela OC kierowcy, który spowodował wypadek.

Odszkodowania komunikacyjne. Co się należy kierowcy?

Osobie poszkodowanej, która na skutek wypadku czy innego zdarzenia doznała uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przysługują świadczenia wynikające z obowiązku naprawienia szkody.

Naprawienie szkody obejmuje zwrot kosztów, które powstały w związku z wypadkiem, rentę na zwiększone potrzeby, zwrot utraconych zarobków, rentę uzupełniającą, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizację renty), zadośćuczynienie.

Zobacz całą ofertę rzeczoznawcy samochodowego z Białegostoku.
Dopłaty odszkodowań – kompletną ofertę znajdziecie na stronie kategorii głównej.