Odkup odszkodowań komunikacyjnych - TB Ekspert

Odszkodowanie z AC. Dowiedz się, co jest grane?

Odszkodowanie z AC. Oczekiwania.

Odszkodowanie z AC. Właściciele aut podpisując umowę ubezpieczenia AC oczekują, że gdy uszkodzą lub utracą pojazd otrzymają od towarzystwa odszkodowanie w wysokości w pełni odpowiadającej poniesionej przez nich szkodzie. W przypadku zajścia zdarzenia uprawniającego do wypłaty odszkodowania, pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem nieraz dochodzi jednak do sporu, co do wysokości powstałej szkody oraz należnego odszkodowania. Jedną z osi takiego konfliktu bywa kwestia uwzględnienia kwoty podatku VAT przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania.

Połowa ubezpieczycieli, skupiając się na stosowanych przez nich zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia, odmawia bowiem powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę podatku VAT. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Odszkodowanie z AC. Co mówią przepisy?

Zgodnie z kodeksem cywilnym,  jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gdy zatem suma ubezpieczenia została ustalona w oparciu o wartość pojazdu brutto, to wtedy odszkodowanie, również powinno być ustalane z uwzględnieniem tego podatku.

Kolejne przepisy kodeksu cywilnego mówią, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa, z którego wynikła szkoda, w tym straty które poniósł poszkodowany. Jeżeli zatem ubezpieczony przedstawił faktury dokumentujące koszt poniesionych napraw, to ubezpieczyciel powinien uwzględnić również znajdujący się na nich podatek VAT.

Odszkodowanie z AC.

W sytuacji, w której to kierowca  nie pokazał kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie naprawy pojazdu i wysokość szkody ustalana jest metodą kosztorysową, część ubezpieczycieli próbuje pomniejszyć wysokość wypłacanych odszkodowań, poprzez nieuwzględnienie podatku VAT. Powyższa praktyka narusza prawa ubezpieczonego – wypłata odszkodowania, ani jego wysokość, nie mogą bowiem być uzależniane od wykonania naprawy pojazdu przez poszkodowanego.

Podkreślić bowiem należy, iż naprawa pojazdu nie jest obowiązkiem poszkodowanego, wobec czego taka okoliczność nie może wpływać na wysokość odszkodowania. Ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłaty odszkodowania, z uwzględnieniem podatku VAT, także w przypadku oszacowania wysokości szkody metodą kosztorysową. Powyższe zostało potwierdzone w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r.

Zerknij na pełną ofertę skupu odszkodowań w Katowicach.
Na stronie głównej możesz sprawdzić całą ofertę naszego rzeczoznawcy motoryzacyjnego.
Cała oferta dotycząca dopłat do odszkodowań znajduje się na stronie kategorii.