Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe jako forma rekompensaty

Odszkodowania powypadkowe. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni kierowców przed skutkami szkód, które wyrządzili innym uczestnikom ruchu. Dzięki temu, że posiada obowiązkowy charakter, pokrywa koszty uszkodzeń. Nie chodzi tu jednak tylko o sam samochód, lecz również o człowieka. Dlatego też mówimy o pojęciu odszkodowania komunikacyjnego.

Odszkodowania powypadkowe a utrata wartości handlowej auta

Odszkodowania powypadkoweJeśli nasze auto nie przekroczyło sześciu lat, możemy ubiegać się o specjalne typ odszkodowania. Na wielkość odszkodowania komunikacyjnego związanego z utratą wartości handlowej wpływają liczne kryteria. Auto mimo wypadku powinien znajdować się ciągle w dobrym stanie technicznym, dzięki czemu naprawa stanie się opłacalna. Ważne jest też, które elementy zostały uszkodzone. Przede wszystkim konieczne jest udokumentowanie, że to nasza pierwsza kolizja takiego typu. Na wielkość takiego odszkodowania komunikacyjnego składa się wartość samochodu sprzed wypadku, jego przebieg i całkowite koszty naprawy. Wszelkiej pomocy udzieli nam rzeczoznawca.

Odszkodowania powypadkowe a rodzaj szkody

Odszkodowanie jest rekompensatą za szkodę, która ma charakter wymierny i dający się wyliczyć. Oznacza to przede wszystkim, iż dla roszczeń w tym zakresie ważne będą wszelkiego typu obliczenia matematyczne, odniesienia do rynkowych cen i kosztów rzeczy i usług, dowody w postaci faktur i rachunków.

Odrębną formą rekompensaty jest zadośćuczynienie, które ma zastosowanie do szkód niematerialnych, co do których kodeks cywilny używa sformułowania „doznana krzywda”. Zadośćuczynienie będzie zatem rekompensować cierpienie fizyczne i psychiczne. W tym wypadku nie ma obiektywnych metod ustalania wysokości świadczenia, przez co proces ustalania wysokości zadośćuczynienia polega między innymi na pozyskiwaniu informacji, co do wysokości kwot uzyskiwanych w tym zakresie przez innych poszkodowanych, zwykle w procesach sądowych.

Odszkodowania powypadkowe i zwrot kosztów

W związku z wypadkiem należy nam się zwrot kosztów, nawet gdy jeszcze nie zgłoszono roszczenia. Będą to choćby koszt leków, rehabilitacji, transportu osoby poszkodowanej i członków rodziny sprawujących opiekę. Ponadto może ubiegać się o zwrot kosztów adaptacji mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy innych ograniczeń poszkodowanego, zakup specjalistycznego sprzętu ograniczającego skutki niepełnosprawności – w tym zakup specjalnie dostosowanego samochodu osobowego.

Czytaj również: