Odszkodowanie AC. Na czym to polega?

Odszkodowanie AC. Na czym to polega?

Odszkodowanie AC to same plusy

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne.  Gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków towarzystwa ubezpieczeniowego.Odszkodowanie AC to same korzyści.

Wyróżnia się kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowania AC którymi kierują się ubezpieczyciele, zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

Odszkodowanie AC – co jest jego przedmiotem?

Przedmiotem ubezpieczenia AC zasadniczo są pojazdy wraz z wyposażeniem. Powyższe oznacza, że ochroną ubezpieczeniową – w ramach omawianego ubezpieczenia – mogą być objęte szkody powstałe w pojeździe, bądź w jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek np. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, bądź działania osób trzecich, w tym również włamania.

Odszkodowania AC należy nam się też w przypadku utraty pojazdu na  wskutek zdarzeń losowych, takich jak powódź, zatopienie, uderzenia pioruna, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osunięcie lub zapadnięcie się ziemi.

Odszkodowanie AC – kiedy nie przysługuje kierowcy?

Odszkodowania AC nie dostaniemy gdy szkoda spowodowana została umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu albo osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność, albo inną osobę upoważnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem, albo osobę zawierającą umowę ubezpieczenia na rzecz właścicieli.

Odszkodowania AC nie należy się nam również, gdy szkoda powstała podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania lub rozporządzania pojazdem. Również nie ma szans na wypłatę gdy szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem. zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu.

Wyłączone są również tzw. szkody eksploatacyjne oraz powstałe w pojeździe niebędącym własnością osoby wymienionej we wniosku jako właściciel, przy czym nie dotyczy to szkód zaistniałych przed upływem 3 dni roboczych od daty zbycia pojazdu.

Sprawdź ofertę:

Odkup odszkodowań Białystok —> DOKŁADNA OFERTA <— Rzeczoznawca samochodowy